Thông báo SMS & Emai

Hệ thống có thể gửi thông báo cho bạn thông qua SMS hoặc email bất kỳ lúc nào khi webiste hoặc server gặp sự cố. Mẫu thông báo sẽ giống bên dưới:

Subject: Website DOWN
To [email protected]

Website cua toi
DOWN vao luc Feb 27 2005 03:55 AM (US/Eastern)
Err: khong the ket noi port 80

Thông báo sẽ gồm tên của website hoặc server, tình trạng hiện tại, thời gian theo múi giờ của bạn và nội dung lỗi liên quan.

Thông báo SMS Test

Số điện thoại
(mã quốc gia)
(mã nhà cung cấp)
(số điện thoại di động)
Ví dụ:
  • USA & Canada (+1) 555 1234567 (sử dụng T-Mobile?)
  • United Kingdom (+44) 7766 123456
  • Australia (+61) 414 123456

By entering your number, you agree to receive SMS at the phone number provided.
Mã bảo vệ (dạng số)

Thông báo Email Test

Để tránh sự cố gửi test email không có người nhận, hãy đổi email người gửi thành địa chỉ ở hệ thống khác (VD, Gmail/Yahoo Mail).